Algemene voorwaarden De Lichtpraktijk

Algemene voorwaarden Blooming Daisy

Behorende bij de dienstverlening door Daisy Boogaard handelend onder De Lichtpraktijk by Blooming Daisy. Energetisch therapeut voor vrouwen, zwangeren en kinderen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Blooming Daisy een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan waarbij, tegen betaling van een vergoeding, behandelingen worden gegeven;
 2. Opdrachtnemer: energetisch therapeut, Daisy Boogaard, handelend onder de naam Blooming Daisy. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 74408046;
 3. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening gericht op de energetische therapie, welke tot stand komt middels een boeking via de website van Blooming Daisy (https://bloomingdaisy.nl/), dan wel een boeking op een andere wijze;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever betreffende de dienstverlening gericht op de energetische therapie; 
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen;

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever zich via het online boekingssysteem heeft aangemeld en een bevestiging van de boeking per e-mail ontvangt.  De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven;
 2. Opdrachtnemer heeft altijd het recht om een opdracht te weigeren, zonder opgaaf van redenen;
 3. Indien nadat de opdracht tot stand is gekomen, blijkt dat opdrachtnemer de opdracht niet, niet volledig, niet juist of niet tijdig kan uitvoeren, zal zij in contact treden met opdrachtgever voor een passende oplossing. Mocht die passende oplossing in redelijkheid niet mogelijk zijn, dan heeft opdrachtnemer het recht om de opdracht niet uit te voeren. Opdrachtgever maakt daarbij geen aanspraak op enige (schade)vergoeding;
 4. Bij een overeenkomst met een minderjarige die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, dienen – naast de minderjarige zelf – indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders en/of verzorgers schriftelijk akkoord te geven op de behandeling. De gezaghebbende ouder en/of verzorger draagt hierbij zorg dat de andere gezaghebbende ouder en/of verzorger wordt geïnformeerd over de behandeling en hier ook toestemming voor geeft. Bij een leeftijd tot en met 12 jaar, dienen uitsluitend beide gezaghebbende ouders en/of verzorgers schriftelijk akkoord te geven op de behandeling;
 5. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die opdrachtnemer van opdrachtgever verlangt;

Artikel 4 Duur en wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan;
 2. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk of mondeling aanpassen;
 3. Opdrachtnemer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst;

Artikel 5 Prijzen en betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient direct in de praktijk te worden voldaan aan opdrachtnemer, door middel van pinbetaling of contante betaling, tenzij tussen partijen vooraf anders is overeengekomen;
 2. De verschuldigde behandelkosten zijn de kosten zoals omschreven op de website van Blooming Daisy en bevestigd per e-mail aan opdrachtgever. Indien er een verschil bestaat tussen de kosten omschreven op de website en bevestigd aan opdrachtgever, dan prevaleert de prijs zoals bevestigd aan opdrachtgever;
 3. De overeengekomen kosten per consult of behandeling, zijn bepaald per consult of behandeling, niet per uur;
 4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente;
 5. Indien opdrachtnemer haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd;

Artikel 6 Annulering

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om afspraken af te zeggen, te verzetten of een opdracht volledig te annuleren, in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, een sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare – dan wel enige andere onverwachte situatie in de privé- of zakelijke sfeer – waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren, een en ander zonder dat opdrachtgever enige vergoeding toekomt. Dit artikel geldt als aanvulling op artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden;
 2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten volledig aan opdrachtgever in rekening te brengen;
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk of mondeling aan de wederpartij te worden medegedeeld, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om ten minste 24 uur voordat een behandeling of consult zou plaatsvinden deze opzegging te doen, zoals bepaald in het voorgaande lid;

Artikel 7 Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende de opdrachtgever die zij krijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover opdrachtnemer daartoe verplicht is of zij toestemming heeft verkregen;
 2. Opdrachtgever is gehouden alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtnemer of van een andere bron heeft verkregen vertrouwelijk te behandelen en zal deze informatie niet aan derden ter hand stellen;
 3. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden;
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle correcte gegevens. Opdrachtnemer is hiervoor niet verantwoordelijk;

Artikel 8 Verwerking (persoons)gegevens

 1. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat zijn/haar (persoons)gegevens welke aan opdrachtnemer zijn verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen – en alle andere noodzakelijke persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht – worden verwerkt in de administratie van opdrachtnemer;
 2. De gegevens uit lid 1 kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie en het toezenden van informatie over de diensten van opdrachtnemer;
 3. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn gehouden te handelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een energetisch therapeut verwacht mag worden. De opdrachtnemer levert geen medische diensten of enig advies op medisch vlak. Opdrachtnemer is geen arts, verloskundige, psychiater of psycholoog etc. en stelt dus geen medische diagnoses. Zij geeft ook geen medische garanties af;
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening door opdrachtnemer is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Zij kan geen resultaat garanderen;
 3. Opdrachtnemer werkt niet met cliënten die lijden aan: epilepsie, hartklachten, borderline en mensen waarbij een psychiatrisch probleem is vastgesteld. Opdrachtgever is verplicht om te melden indien hij/zij aan (één van) deze aandoeningen lijdt;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever de door de opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. Evenmin indien opdrachtgever opdrachtnemer niet van de juiste informatie heeft voorzien, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of zoals separaat verzocht te verstrekken door opdrachtnemer;
 5. Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk zijn in het geval sprake is van ernstige verwijtbaar handelen of ernstige nalatigheid of een grove fout die zij als redelijk handelend energetisch therapeut had moeten voorkomen, die haar toegerekend kan worden en uitsluitend voor zover opdrachtnemer zich daartegen heeft kunnen verzekeren, onverminderd de uitsluitingsgronden van aansprakelijkheid ingevolgde de wet en de rechtspraak;
 6. Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot  het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de polis. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht en door opdrachtgever is betaald, tot een maximum van € 5.000,-;
 7. Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever zullen met elkaar samenhangende gebeurtenissen (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd;
 8. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten;
 9. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na het eindigen van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtgever bij opdrachtnemer te worden ingediend;
 10. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen. De bewijslast dat opdrachtgever aan deze schadebeperkingsplicht heeft voldaan, rust op opdrachtgever;

Artikel 10 Klachten

 1. Indien opdrachtgever een klacht heeft over de behandeling, dient deze zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan opdrachtnemer, die dan als klachtenfunctionaris ingevolge de Wkkgz fungeert. Indien mogelijk wordt samen gezocht naar een passende oplossing. Indien dat niet mogelijk is, dan beslist opdrachtnemer binnen zes weken op de klacht, waarbij een verlenging van maximaal vier weken mogelijk is;
 2. Indien er geen oplossing wordt bereikt en/of de klacht wordt niet naar tevredenheid van de opdrachtgever afgehandeld, dan kan hij/zij zich wenden tot de geschillencommissie van https://erisietsmisgegaan.nl/;

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar opdrachtnemer haar praktijk uitoefent;
 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, waarbij zij ook mediation een kans hebben  gegeven;

Versie juni 2023